ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 เนอร์สเซอรี่ Nusery
test test

ผลการค้นหา

ค้นพบ 110 รายการ จาก : 6 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
Madame Nurse Nursery   

Madame Nurse Nursery(มาดาม เนอส เนอสเซอรี่)

เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนบรรยากาศอบอุ่นเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามวัยของเด็กเน้นการเลี้ยงดูอย่างดีเป็นพิเศษและฝึกทักษะสร้างความพร้อมให้เหมาะตามวัย เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตลอดจนการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น เพื่อเตรียมพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลต่อไป

รัตนามาลีเนอสเซอรี่   

รัตนามาลี เนอสเซอรี่เตรียมความพร้อมให้เด็กในวัยก่อนวัยเรียนโดย

-ช่วยให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

-เพิ่มพูนทักษะในการพูดและการฟัง

-เสริมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก