ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
เลิศพัฒนาศึกษา

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาวินัย

ผู้ปกครองเบิกค่าเทอมได้ตามสิทธิ์การเบิกเต็มอัตรา มีห้องปฏิบัติการกทาง Computer และบริการ Internet ห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab) ห้องนอนนักเรียนอนุบาลปรับอากาศพร้อมเสียงเพลง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกสาระวิชา

 

กระจ่างวิทย์

โรงเรียนกระจ่างวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนศรีไชยวงศ์วิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 ต่อมา นายเอนก ฟ้ากระจ่าง ได้รับโอนกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2517 ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 254 ถนนอุดร-หนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน

บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา

โรงเรียนจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทันสมัย โดยเน้นระบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณค่าต่อสังคม

อนุบาลวัฒนาสาธิต

โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิตและอินเตอร์คิดส์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 ในระยะเริ่มแรกจัดพัฒนาความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ1-6ขวบ)เดิมใช้ชื่อว่า สถานรับเลี้ยงเด็กวัฒนา ต่อมาในปี พ.ศ.2535 จึงเปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนอนุบาล

แก้วสว่างวิทยา

โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย และคุณธรรม โดยบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้การจัดบรรยากาศในโรงเรียนที่ร่มรื่น สะอาด สวยงามและเอื่้อต่การเรียนรู้

ขุมทองวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหทัยราษฎร์ ซอย39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช)ภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต2

สาธิตอุดมศึกษา

เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 54/41  หมู่ 11  ถนนสุขุมวิท ซอยตาลหมัน  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี เปิดสอนเป็นปีแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542โดยนายสมพันธ์   เพ็ชรตระกูล เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0006/2542 จัดการศึกษาประเภท สามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2555

ผดุงกิจวิทยา

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำเด่นด้านภาษาจีน   วิชาการรอบรู้  สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพ็ญสมิทธ์

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เป็นโรงเรียนชั้นนำในเครือคาทอลิก
เน้นการอบรมและคุณภาพการศึกษา
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งไปกลับและประจำ
รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ 2 จาก สมศ ในระดับดี (เป็นระดับที่สูงที่สุด)

กรพิทักษ์ศึกษา

โรงเรียนกรพิทักษ์ มุ่งเน้นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น รวมถึงมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำทันสมัยในปัจจุบัน อีกทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นไทย

รัตนชัยศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา มีพื้นที่ประมาณ 7ไร่ 3งาน 93ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลังและอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คุณครูให้การดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยความรัก ความเมตตา ก่อให้เกิดความอบอุ่น
นานาชาตินีวา (Niva International School)

Niva International School is a respected educational institution that endeavors to go beyond intellectual rigor and academic standards. Niva IS Places strong emphasis on character education, cross-cultural understanding, responsible citizenship, leadership, spirituality, and the necessary attitude for life-long learning.

Admission at Niva IS is open to male and female students of any nationality, race, or religion. Applicants must meet the grade-level preparedness requirement by sitting for English language and mathematics admissions tests.

This is your school and we want to make sure that the time you spend with Niva IS, is challenging, stimulating, rewarding and enjoyable.

 

เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนคาทอลิก ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยภายใต้การดูแลรับผิดชอบ และบริหารงาน ของคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซูซึ่งมีบาทหลวงนิโคลาส บาร์เร ผู้ตั้งคณะนี้ ได้รวบรวมสตรีใจศรัทธามาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2209 อุทิศตนเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เด็กที่ยากจน และถูกทอดทิ้งในเมืองรูอองประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2499 พระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี อดีตประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรีได้เชิญคณะ ซิสเตอร์ พระกุมารเยซูมาเปิดโรงเรียนที่จังหวัดชลบุรี บนที่ดิน จำนวน 12 ไร่ ตั้งอยู่บนเลขที่435 / 2 ถนนเศรษฐกิจ ซอยสุขาภิบาล 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

เปรมประชาวัฒนา

เดิมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนามีชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลอมรินทร์” ตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนเฉพาะระดับเนอส์เซอรี่ถึงอนุบาล 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ “โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา” และได้ขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มเป็น 2 ไร่ และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับขยายพื้นที่มาตั้งอยู่ที่ อ.บางใหญ่อีกแห่ง มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาที่เขตบางกอกน้อยได้ย้ายมารวมกิจการอยู่ที่โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพียงแห่งเดียว ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มอีกหนึ่งระดับปี พ.ศ.2547 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง ชื่อว่า อาคารอันนา เป็นอาคารสูง 5 ชั้น