ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต

อนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งอยู่ในซอยวัดไผ่เลี้ยง ถ. รัตนาธิเบศร์ บนเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน 92 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2551  รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรรี่ ( 1 ขวบ ) - อนุบาล 3 ( ขวบ ) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมเสริมทักษะ มากมาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีไทย อังกะลุง ดนตรีสากล คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และถาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

สากลศึกษา บางแค
"สามัคคี มีระเบียบ รักซึ่งกันและกัน" ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความสุขในการทำงาน
อนุบาลบ้านสานฝัน

อนุบาลบ้านสานฝัน โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมากมายบรรยากาศภายในโรงเรียนรมรื่นสบายตา เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝันของเรา

ขุมทองวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหทัยราษฎร์ ซอย39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช)ภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต2

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

ป้วยฮั้ว

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เป็นสอนวิชาเลือกเป็นวิชาภาษาจีนกลาง

-สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช)

-ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2490 และไดรับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493

-เปิดตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประภามนตรี 2

จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมของสังคม เกียรติประวัติการได้รับการรับรองด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (ISO-9002) จาก JAS-ANZ และการจัดการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO-14001) จาก UKAS การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพภายใน (Internal Quality Accreditation) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านอื่นๆ  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเข้าใหม่มีอัตราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลของการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงยังพบว่า มีความต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับสูง  โรงเรียนประภามนตรี 2  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นภาษาสากล และความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการตามความคาดหวังของผู้ปกครอง

เด่นหล้า พระราม 5

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น Nursery  ถึงอนุบาล 3

อนุบาลเด่นหล้าจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้เด็กเป็น เด็กดี เก่ง มีความสุข โดยใช้แนวความคิดแบบ Thinking School ผ่านการจัดการเรียนการสอน

มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ตั้งมั่น ในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน
ยึดมั่น ในคุณธรรมและอุดมการณ์

พระแม่มารีอุปถัมภ์

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จะดำเนินทุกวิถีทางที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ ด้านวิชาการและคุณธรรม ตลอดจนร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข