ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่า “ก้าวแรกของการศึกษา ลูกรักพัฒนาปัญญาและจิตใจ” การเติบโตของโรงเรียนอนุบาล ก ไก่ เป็นที่ประจักษ์ จากการได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ สมัย ทั้งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่บริเวณภูมิสถาปัตย์ ให้โรงเรียน  น่าอยู่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้นักเรียนอบอุ่นเสมือนอยู่  ในบ้านของตนเอง พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ยึดแนวทางการสอน  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้ และกล้าแสดงออก  ในกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านดนตรี วงดุริยางค์และวงอังกะลุงของโรงเรียน

ณ วันนี้ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ ขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เราพร้อมที่จะพัฒนาลูก ๆ ก ไก่ ของเรา ให้สำเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ

 

 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เรา คือ ต้นแบบของโรงเรียนสองภาษาที่ผลิตบุคลากรโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านด้วยหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม หรือ Unified Bilingual Curriculum (UBC) ที่ประมวลเอาจุดดีและจุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติระดับสากลมาผสมผสานกับหลัก สูตรการศึกษาของไทยเพราะเราเชื่อว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติ และนานาชาติจะต้องมาจากการบ่มเพาะและกล่อมเกลาให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่าง กาย จิตใจ พลังงานความคิดและจินตนาการ

นานาชาติเฮดสตาร์ท(HeadStart International School Phuket)

We are committed to providing:

Dedicated, qualified, experienced and inspired teachers

The Cambridge curriculum and assessments

A central location with adequate teaching facilities and equipment

Providing these invaluable building blocks at affordable prices, we believe HeadStart

provides the ideal environment for your child’s education.

พันธะวัฒนา

เดิมชื่อโรงเรียนพันธะศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2479   ที่ซอยมิตรคาม

ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรีย์ – นางวัลลา เสนะวาทิน และนางสาวรัตนา พันธุมจินดา เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปี่ที่ 4   ต่อมาเกิดความยุ่งยากแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เพราะต้องหาที่เรียนต่อ โรงเรียนจึงดำริจะขยายชั้นเรียนต่อไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   จึงแยกตัวออกจากโรงเรียนพันธะศึกษา มาตั้งที่ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2506   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพันธะวัฒนา โดยมีนางสาวรัตนา พันธุมจินดา เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 7   ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชาย – หญิง อายุ 9 – 17 ปี รับนักเรียนได้ 405 คน ลักษณะอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 2 หลัง

 

เนื่องจากสถานที่เดิมมีบริเวณจำกัด ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ฝั่งพระนครทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ในปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่ ถนนสุโขทย แขวงดุสิต เขตดุสิต โดยมีอาคารเรียนเป็นตึก 2ชั้น 1 หลัง และเรือนไม้ ชั้นเดียว 3 หลัง เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

กสิณธรอาคาเดมี่

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ทั้งในด้านสติปัญญา วิชาการและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่เยาวชนของชาติ

อนุบาลมลิวัลย์

ด้วยเจตนารมณ์ของผู้จัดตั้ง ที่ต้องการให้โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณค่าของเยาวชนปลูกฝังให้มีรากฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ใช้อักษรย่อ ม อยู่ในวงกลม มีช่อมลิวัลย์ซึ่งเป็นช่อไม้เลื้อยอยู่ล้อมรอบ สร้างให้เกิดความหมายของการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก คอบอบรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีความรู้ความสามารถ

โกลบอลอินเดียนนานาชาติ(Global Indian International School)

โรงเรียน นานาชาติ ยีไอไอเอส(GIIS) ยินดีต้อนรับนักเรียนจากทุกมุมโลก สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสนใจมาเรียนกับ โรงเรียน ยีไอไอเอส(GIIS)

อนุบาลอังสนา
"อนุบาลอังสนา อนุบาลแห่งความสุข" โรงเรียนอนุบาลอังสนาเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยประโยชน์สำหรับเด็ก
อนุบาลสาริน

โรงเรียนอนุบาลสาริน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลโรงเรียนอนุบาลดีเด่นจากหน่วยงานสถาบันต่างๆ

สุมานัน

โรงเรียนสุมานัน