ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลศรีศึกษา

รอการบันทึกข้อมูลจากพนักงาน

อนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมงดงามพร้อม มีมารยาทที่อ่อนน้อม เชื่อฟังในผู้ใหญ่ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยวิชาพัฒนาการเรียนรู้ ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส

สรรพาวุธวิทยา

 

โรงเรียนสรรพาวุูธวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเมือ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๕ โดยเดิมใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมอุปถ้มภ์อยู่ในการอุปการะของกรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อ ให้บุตรหลานของข้าราชการทหารเรือ ศึกษาหาความรู้ เป็นการปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อการศึกษาในช้นสูง นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

 

อนุบาลเลิศวินิต

ด้วยประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับอนุบาลโดยตรงกว่า 10 ปี โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สารสาสน์พิทยา

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาสากลโดยดำเนินการปรับการ บริหารจัดการ ทรัพยากรด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นบุคคลทั้งครบ (The whole man) มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ มีทักษะทางภาษา ศิลปะและดนตรี

วรนาถวิทยา

"รากฐานการก่อสร้าง คืออิฐ รากฐานของชีวิต คือการศึกษา" โรงเรียนอนุบาลวรนาถ เป็นโรงเรียนหนึ่ง ที่เสนอตัวรับใช้ท่าน เพื่อช่วยวางรากฐานการศึกษา ใ้ห้กับบุตรหลานของท่าน "ภาษาไทย คือ หัวใจของการศีกษา" โรงเรียนของเราสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถอ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ ในเวลาที่เหมาะสม และเก่งตามวัย พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมั่นใจ

อนุบาลเรวดี นนทบุรี


โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรีเน้นการจัดสถานที่ให้สะอาด ปลอดโปร่ง และมีบรรยากาศดี อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่นสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รักการเล่นในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยด้านเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่น มีความมีจิตใจอ่อนโยน รักธรรมชาติ ความสงบ ความมีสุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์

อนุบาลเพื่อนเด็ก

กิจกรรมนำหน้า พัฒนาสู่ความพร้อม หล่อหลอมความเป็นไทย

ราชินีบน

โรงเรียนราชินีบน เป็นโรงเรียนที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้"มี แหล่งเรียนรู้ดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี  ประสานไมตรีชุมชน  มุ่งผลผู้เรียนมีคุณภาพ  ซาบซึ้งเอกลักษณ์ไทย"

อนุบาลวัยใส

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปผู้ปกครอง นักเรียน ครู ตรงกลางมีลักษณะเป็น จั่วบ้าน ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือพัฒนาเด็ก นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ครู หมายถึง ครูที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนานักเรียน จั่วบ้าน หมายถึง ความอบอุ่นในโรงเรียนเหมือนอยู่ที่บ้าน

อนุบาลมีลำใย

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 และเด็กเล็ก