ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ

St. Theresa International Commercial College was established in 1980. The school duly accredited by the Thai Ministry of Education, Office of the private Education Commission.

สากลศึกษา บางบัวทอง

โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารพละ สระว่ายน้ำ โรงอาหารและสนามเด็กเล่น โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทางเข้าออกสสะดวก มีที่จอดรถ สามารถเดินทางได้สะดวก บริเวณโรงเรียนมีสนามหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นอย่างเต็มที่ และมีเครื่องเล่น ทำให้เด็กมีความสุขและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากมลพิษ และปัญหาสิ่งเสพติด เพราะมีบุคลากรดูแลอย่างทั่วถึง

มารีย์วิทยาบางบัวทอง
โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบัวทอง 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศ เหมาะในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนสัตว์น่ารู้ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ภาพประกอบการเรียนรู้ ตามสาระต่างๆ ที่ผนังทางเดิน ห้องประกอบต่างๆ ในการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องมัลติมิเดีย และที่สำคัญ นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น จะได้เรียนห้องเรียนปรับอากาศ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป
มณีวัฒนา

    โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ มีทักษะในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ แก้ปัญหารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นคนดีและคนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นานาชาติเบิร์คลีย์  (Berkeley International School)

Welcome to Berkeley International School!

Founded in 2010, Berkeley is an American, college-preparatory international school in Bangna, Bangkok. Our small class sizes, international student body, and caring and dedicated teachers make Berkeley stand apart. As a small school, all of our staff takes the time to get to know all of the students. We cater to expats from around the world. A small slice of our student body includes American, Austrian, Australian, British, Canadian, Chinese, Dutch, Finnish, Italian, Norwegian, Russian, Spanish, Swedish, and Thai students.


อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

นักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ 3 ไร่กว่า สัปดาห์ละ 4 วัน โดยโรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ ฯลฯ และในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ อ.ด.ว. มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สัปดาห์ละ 1 วัน โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านตามวัย และความสามารถตามศักยภาพองแต่ละบุคคล นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านคหกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ เกษตร ดนตรีไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ฯลฯ

ปัญโญทัย

ปัญโญทัยดำเนินงานโดยคณะผู้สอนที่อุทิศตนเพื่อเด็ก  และผ่านการอบรมจากสถาบันมาตรฐานและเครือข่ายทางสากลของวอลดอร์ฟ  เรามีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวอลดอร์ฟนานาชาติมาให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมอยู่ไม่ขาดระยะ เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีมาตรฐานระดับสากล  ขณะเดียวกันเราก็ขมักเขม้นค้นคว้าหารากฐานแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อผสานให้ปัญโญทัยเป็นโรงเรียนแบบสากลบนฐานแห่งความเป็นไทย

 

อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี

 

โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2554 จาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกกลุ่มตัวบ่งชี้

 

ผะดุงศิษย์พิทยา

โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงว่าเป็นสถานศึกษาที่ มาตรฐานการศึกษาสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ยึดหลักรัษาเอกลักษย์ไทย วิถีชีวิตไทยและการเรียนการสอนแบบไทยที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่ หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน จากการมุ่งเน้นในด้านมาตรฐานการเรียนการสอนและการเสริมสร้างจริยธรรม ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับนับถือสูง และได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีนิสัยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนกระบวนการคิด จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมุ่งบริบท ของความเป็นไทย ผสมผสานความเป็นสากล  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ตามศักยภาพของตน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา แก่นักเรียน อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของตน

อนุบาลประนันทนิจ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เรามีความยินดีตอนรับเด็กๆ  ทุกคนและยินดีที่จะดูแลเด็กๆ บ้านต้นไม้เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  และรับนักเรียนไม่เกิน 200 คน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด  คุณครูทุกคนได้ผ่านการอบรมพิเศษภายใต้ความเชื่อ ปรัชญา  และทฤษฎีการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เด็กๆ จะได้รับอะไรบ้างจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา เป็นสถานศึกษา แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแหล่งบริการวิชาการที่เป็นแบบอย่าง มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานบนพื้นฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพื่อความเป็นพลโลกและพลเมืองที่ดีงาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์          (St. Stephen’s International School)
โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษจากองค์ต่างประเทศ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนฯ สามารถมีสิืทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์

โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2514 ใบอนุญาตเลขที่ 57/2514 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง มี 11 ห้องเรียน ผู้ก่อตั้งคือ นายเพียร พันธ์กุ้ย ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียว 1 หลัง มี 6 ห้องเรียน เรือนไม้ 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน รวมมีอาคาร 3 หลัง ห้องเรียน 21 ห้อง เนื้อที่ 1,227 ตารางวา โดยเปิดทำการสอนระดับประถม-มัธยมต้น