ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

ครูล่าสุดที่สมัครงานโรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อรรถญาสาธิต‏

 

ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนอรรถญาสาธิต มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวัยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะขบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยดี มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
อนุบาลมลิวัลย์

ด้วยเจตนารมณ์ของผู้จัดตั้ง ที่ต้องการให้โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณค่าของเยาวชนปลูกฝังให้มีรากฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ใช้อักษรย่อ ม อยู่ในวงกลม มีช่อมลิวัลย์ซึ่งเป็นช่อไม้เลื้อยอยู่ล้อมรอบ สร้างให้เกิดความหมายของการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก คอบอบรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีความรู้ความสามารถ

ช่างอากาศอำรุง

โรงเรียนช่างอากาศอำรุง เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีคุณภาพ มุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข
ภายใต้คุณลักษณะสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เอกอโยธยา

โรงเรียนเอกอโยธยา เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (2ขวบ) ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาโรงเรียนเอกอโยธยาร่วมมือกับสถาบันแทมบริท (THAMBRIT) และสถาบัน FUN LANGUAGE เน้นสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งมีระบบการสอนที่ทำให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้ปกครองหลายท่านต่างพึงพอใจ เป็นอย่างยิ่ง

อนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี

อนุบาลปรานี สรรสิ่งดีให้ลูกหลาน

อนุบาลบ้านทรงไทย

โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทยมีนโยบายเตรียมความ พร้อมของนักเรียนก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล โดยจะ พัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม มีการเน้นการช่วยเหลือ ตนเอง สร้างพื้นฐานระเบียบวินัยต่างๆ ด้านวิชาการ จะเริ่มจากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการเสริม กิจกรรม   เช่น   ศิลปะสำหรับเด็ก   สันทนาการ กิจกรรมประกอบจังหวะดนตรี กิจกรรมวงกลม เป็นต้น

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีนิสัยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนกระบวนการคิด จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมุ่งบริบท ของความเป็นไทย ผสมผสานความเป็นสากล  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ตามศักยภาพของตน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา แก่นักเรียน อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของตน

อนุบาลบวรพรรณ 2

โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 2 มีความพร้อมที่จะเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป  โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 2 มีแพทย์มาบรรยายความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัยและความรู้เรื่องโรคของเด็ก  ให้ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและมีพยาบาลดูแลตรวจความปลอดภัยเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้  บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  รวมทั้งอาหารครบหมู่ ให้เหมาะสมกับเด็ก

นานาชาติเอกมัย(Ekamai International school)

1946 - The school began as a Child Training Center with four children in the first class.  Classes were held in the garage of Physician Ralph Waddel on Phayathai Road.  Later a classroom of thatched bamboo and metal roof was constructed and used for two year.
1957 - The present Ekamai property was purchased despite many objections to setting up a school far from the city, out in the middle of nowhere.  The first building was the Intermediate school building at the English school.  How strange that must have appeared then with rice fields all around and water buffalo roaming about, compared with today's urbanization growing on every side.  Meanwhile, the school became Adventist English School (AES).

1992 - The Thai Ministry of Education granted AES international status, and the name was changed to Ekamai International School (EIS).

1998 - The school was accredited by WASC.

แม่พระฟาติมา

โรงเรียนแม่พระฟาติมามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ยึดมั่นและศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545
ผู้ก่อตั้งคือ นายพิบูลย์ ยงค์กมล ผู้มีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้น ส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน
เปิดดำเนินการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Program) ตั้งแต่ระดับชั้น K.G.1 – G.7 และจะขยายไปจนถึงระดับชั้น G.12 ตามลำดับในแต่ละปีการศึกษา 2550

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยคณะกรรมการมูลนิธิธัมมสิริ  ซึ่งมีพระมหาขวัญ  เขมสิริ  ประธานมูลนิธิเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการติดต่อซื้อที่ดินจากนางสอางค์  ธรรมวานิช  เริ่มแรก 29 ไร่ เป็นเงิน 450,000 บาท ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 ไร่กว่า รวมมีที่ดินดำเนินการทั้งหมด 32 ไร่ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก 30 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีแรกมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 83 คน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น272 คน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 161 คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 170 คน รวมทั้งสิ้น686 คน

อรรถมิตร

โรงเรียนอรรถมิตรมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจัดบรรยากาศและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ