ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
มีนบุรีศึกษา

โรงเรียนมีนบุรีศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวทาง "การศึกษาแบบ นีโอฮิวแมนนิส ( Neo - Humanist Education ) " การดำเนินงานของโรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่ง ต่อเนื่อง จนนำไปสู่การ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อมรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ( อ.1 - 3 , ป.1 - 3 และ ป.4 - 6 ) จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจเฉพาะตัวอย่างน้อย 1 เรื่อง อันส่งผลให้ผู้เรียน มีความชำนาญการอย่างหลากหลาย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ทำให้ใจ - กายสมบูรณ์

 

ประเทืองทิพย์วิทยา2

ด้วยความรักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถให้ครบถ้วนทั้งสติ ปัญญา กาย ใจ อารมณ์ และสังคมเป็นผู้เจริญและมีสุนทรีย์นิยม ทางศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความสามารถ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สมสมัย มีคุณธรรมประจำใจปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมืองปฏิบัติธรรมจริยาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือตระหนักถึงปัญหา รู้คุณค่า และ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มเย็น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พระหฤทัยดอนเมือง

"โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีัความเป็นสากล คงไว้ซึ่งความเป็นไทย  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"

กรพิทักษ์ศึกษา

โรงเรียนกรพิทักษ์ มุ่งเน้นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น รวมถึงมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำทันสมัยในปัจจุบัน อีกทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นไทย

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

ดลวิทยา

การก่อสร้างโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการขุดดินในเนื้อที่ส่วนหนึ่งมาถมส่วนที่เป็นตัวอาคารและสนามเล่นให้สูงจากระดับเดิม 1 เมตร ส่วนที่ถูกขุดกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เป็นที่ฝึกหัดว่ายน้ำ แข่งขันว่ายน้ำอยู่ราว 4 ปี ก็ถมเพื่อเป็นสนามเล่น แถวต้นทะเลที่เคยร่มเย็นมีอายุอยู่ราม 15 ปี ก็ถูกแมลงทำลายจนต้องโค่นทิ้ง

ใน พ.ศ.2510 เริ่มสร้างอาคารเรียนสี่ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อตึก "แม่พระอุปถัมภ์" และเว้นว่างไปจนถึง พ.ศ.2528 ได้ย้ายโรงเรียนดลพิทยามารวมกันที่ซอยศูนย์วิจัย จึงได้สร้างอาคาร 3 ชั้น รูปตัวยูขึ้นอีกหนึ่งหลัง

 

พระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯตั้งอยู่เลขที่ หมู่ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่และหลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกรด1-6ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่

 

 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

คณาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทุกคนช่วยกัน ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ปัญหา โอกาส เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ประทุมอนุสรณ์

โรงเรียนประทุมอนุสรณ์มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีพัฒนาการและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและมีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข

สารสาสน์วิเทศรังสิต

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศวิเทศรังสิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้นำทางความคิด ตระหนักรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและของโลก

 

อมาตยกุล

โรงเรียนเรามีแนวคิด และนโยบายต่างจากโรงเรียนอื่นๆ คือ ใช้หลักมนุษยนิยมซึ่งยกย่องมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน คุณครูจึงไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ที่ไม่มีความหมาย เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีหน้าที่ทำการเรียนการสอนที่ยากให้ง่าย รวบรัด และสนุก เพราะถ้าสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจ ถือเป็นความผิดของผู้สอน

หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

ความ มุ่งหมายเดิมของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อประมาณ 80 ปี มาแล้วนั้น ต้องการให้มี โรงเรียนในท้องที่เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสเล่าเรียนกันอย่างทั่วถึงทั้ง ด้านศาสนาและวิชาสามัญ ซึ่งนโยบายนี้โรงเรียนยังสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่านักเรียนทุกคนเป็นดั่งลูกหลานจึงเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งความประพฤติและการเรียน ฉะนั้นจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ก็สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได ้หรือจะไปประกอบอาชีพ ก็เป็นคนดี มีทั้งคุณธรรมและความรู้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้ เดิมทีนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ มีอาคารเรียนเพียงหลังเดียว เป็นอาคารไม้เมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงย้ายที่ตั้งจากริมคลองแสนแสบ ขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 1 หลัง มีอาคารไม้ชั้นเดียวอีก 1 หลัง ปี พ.ศ. 2535 จึงรื้ออาคารไม้ออกแล้วปลูกอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น ขึ้นแทนที่อาคารเรียนทั้งสองหลังนี้ คุณเกียรติ วัธนเวคิน ศิษย์เก่าของโรงเรียน เป็นผู้สร้างอุทิศให้โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอน ป.1 – ป.4 เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อ พ.ศ. 2503 ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนทั้งระดับประถม และมัธยม คือ ป.1 - ม.6 แต่เนื่องจากความจำเป็นบางประการที่ไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงได้โอนระดับประถมไป ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2519 เมื่อโอนกิจการไปแล้ว กรุงเทพมหานครยังคงใช้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2525 โรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือการโอน โรงเรียนเข้าเป็นของมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา และยังคงสถานภาพถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดการศึกษาสายสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายวรวีร์ มะกูดี เป็นผู้รับใบอนุญาต นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่