ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
ช่างอากาศอำรุง

โรงเรียนช่างอากาศอำรุง เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีคุณภาพ มุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข
ภายใต้คุณลักษณะสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)เปิดสอน

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยจัดการเรียนการสอนให้ผูเรียนได้ตระหนักถึงความสามารถพิเศษของตน

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษตามทฤษฎีพหุปัญญา 14 วิชาสาขาเอก

-ศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยศาสตร์กายภาพ

-หลักสูตรนานาชาติ

 

นานาชาติลานนา(Lanna International School)

It is the goal of Lanna International School to prepare its students to be responsible world citizens who demonstrate a commitment to life-long learning and the application of that learning to the improvement of self, and local and global communities. We believe that it is vital for Lanna’s students, while at school, to learn to live alongside and to respect those from other countries and cultures, thus learning to be responsible world citizens.

สิงฟ้า

เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทุกวัน ห้องเรียนแอร์ทุกชั้น และมีเรียนคอมพิวเตอร์

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้การจัดการศึกษา English Program

 

ไทยคริสเตียน

โรงเรียนไทยคริสเตียน (ชื่อเดิม โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยมูลนิธิแห่งคริสตจักร สะพานเหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน การสอน เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน

อนุบาลปัญญาศักดิ์

   โรงเรียนปัญญาศักดิ์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

 

โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก  ผู้บริหาร และคณะครูทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส รักและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีบรรยากาศดี ต้นไม้ร่มรื่น สถานที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

 

ปาณยา พัฒนาการ

โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ เปิดทำการสอนเมื่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2544
เปิดสอนระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 หลักสูตรสามัญ
และ English Program บนพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน เป็นสาขาของโรงเรียนอนุบาล
ปาณยา(สุขุมวิท) ซึ่งเปิดทำการสอนมากว่า 35 ปีแล้ว อาคารของโรงเรียนได้รับการ
ออกแบบในแนวทางความคิดของเจ้าของ ซึ่งมีความคุ้นเคยอยู่กับเด็กมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จึงเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของเด็กในวัยนี้ ทำให้สามารถสื่อความคิดให้กับ
สถาปนิกออกแบบอาคาร ที่สมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เรียนรู้ของเด็กๆ

พัทธยาอรุโณทัย

โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๐/๑-๒ หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๒๑-๓๑๖ โทรสาร ๐๓๘-๓๗๓-๓๓๔ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

จิตตเมตต์

โรงเรียนอนุบาล 1-3 เด็กอ่อน (รับเลี้ยง) โรงเรียนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมี คุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กและช่วงวัย (Brain Base Learning) เป็นฐาน โดยบูรณาการ ด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กรายบุคคลและสร้างความตระหนักให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เข้าใจถึงความสำคัญของบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก

สาธิตบางนา

โรงเรียนสาธิตบางนา

มุ่งสร้างความสามารถของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

อย่างมีความสุข ในโลกแห่งการเรียนรู้

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

 

อนุบาลเมืองเอก

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกและโรงเรียนอนุบาลเมืองเอก เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ออกมาดีที่สุด เต็มตามศักยภาพที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมันสมองของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้นักเรียนสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ