ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลจิตตานนท์
รอการบันทึก
เทพกาญจนา

รอการบันทึก

อนุบาลจิราวิทย์
รอการบันทึก
อนุบาลสาริน

โรงเรียนอนุบาลสาริน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลโรงเรียนอนุบาลดีเด่นจากหน่วยงานสถาบันต่างๆ

อนุบาลลีนา

 

"ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ฉันนั้นคือลูก

ฟูมฟักรักพันผูก จะสอนลูกเป็นคนดี"

คำว่า " ลูก " เชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อ - แม่ ย่อมจะเข้าใจดีว่ามีความหมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น " ลูก " ของ เศรษฐีหรือผู้ยากจนขัดสนเพียงไร ค่าความรักของพ่อ - แม่ ที่มีต่อ " ลูก " ของตนนั้นย่อมไม่แตกต่างกันและสิ่งหนึ่งที่ พ่อ - แม่ ปรารถนาที่สุดคือ อยากเห็นลูกลูกมีความสุข ปลอดภัยและมีความสำเร็จ ดังนั้นจึงเสาะแสวงหา และให้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นให้แก่ "ลูก"

 

 

ปัญญาศักดิ์บางบอน

จากสภาพเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องทำงาน ทั้งพ่อและแม่จึงไม่มีเวลา เพียงพอที่จะดูแลบุตรหลาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสถานที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ นายสุรินทร์ และนางประทุม ฉิมน้อย เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี รักเด็ก และชอบด้านการศึกษาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ เลขที่ 57 หมู่ 8 ซ.ประชาอุทิศ 7 เขตราษฏร์บูรณะ

และในปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ และได้ขยายเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โดยนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง และสามารถบวก - ลบเลขได้เป็นอย่างดี จนมีผู้เรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นและเรียกร้องให้โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สร้างอาคารเรียนแบบตึก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขึ้นที่เลขที่ 33 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ และได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและเปิดรับนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษา 2540 โดยนายโกวิท ประวาลพฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นผู้อนุญาต ให้จัดตั้งโรงเรียนโดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

และในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ได้รับอนุญาตเปิดสอนโปรแกรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอนในระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้ขยายเปิด โรงเรียนปัญญาศักดิ์บางบอน เลขที่ 37/73 หมู่ 2 ถนน บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยนางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการ-ศึกษาเอกชนเป็นผู้อนุญาต เปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3