ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
สว่างบริบูรณ์วิทยา

เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ไทย และอังกฤษ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนจำนวนประมาณ 1,800 คน

เซนต์เทเรซา

รูปนักบุญเทเรซา เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ และเป็นนามชื่อของโรงเรียน นักบุญเทเรซา เป็นแบบอย่างแห่งความรักที่บริสุทธิ์และสุภาพ ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ ซื่อตรง เรียบง่าย

รูปดอกกุหลาบ เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นความรักที่แบ่งปัน ช่วยเหลือ เป็นต้น ผู้ที่ทุกข์ยากลำบาก

รูปคบเพลิงและหนังสือ เป็นแหล่งความรู้ที่ส่องสว่างสติปัญญาแก่ผู้เรียน

รูป กางเขนและรวงข้าว การแพร่ธรรม เป็นการเผยแพร่ข่าวดีของพระคริสตเจ้า ในพระศาสนจักรคาทอลิกของประเทศไทย BANGKOK ARCHDIOCESE การดำเนินงานอยู่ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

นานาชาติเกรซ เชียงใหม่(Grace International School)

 

Integrated education

We are committed to providing an education where biblical truth permeates all subjects and programs. We are also committed to demonstrating how different subjects relate to each other so that students can apply knowledge and skills to all areas of life.

 

มาเรียลัย

นักเรียนโรง เรียนมาเรียลัยเติบโตอย่างมีสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวินัย และมีจิตใจที่ดีงามมีความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสันติสุขตามควรแก่อัตภาพ

นานาชาตินครพายัพ(Nakornpayap International School)

 

Nakornpayap International School (NIS) is a small, private proprietary school in Chiang Mai, Thailand. The school offers classes from Day Care through Grade 12, and is in its 19th year of operation. NIS serves the expatriate community of multiple countries as well as Thai nationals. The school, with an enrollment of 420 students, has a diverse student body with approximately 31 nationalities or combinations of nationalities represented. The top four groups represented are Thai, Korean, Thai/US, US, and British/Thai. NIS has been fully accredited by WASC since 2001, accredited by the Association of Indian Universities since 2003, and is licensed by the Royal Thai Ministry of Education.

 

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

นานาชาติเอกมัย(Ekamai International school)

1946 - The school began as a Child Training Center with four children in the first class.  Classes were held in the garage of Physician Ralph Waddel on Phayathai Road.  Later a classroom of thatched bamboo and metal roof was constructed and used for two year.
1957 - The present Ekamai property was purchased despite many objections to setting up a school far from the city, out in the middle of nowhere.  The first building was the Intermediate school building at the English school.  How strange that must have appeared then with rice fields all around and water buffalo roaming about, compared with today's urbanization growing on every side.  Meanwhile, the school became Adventist English School (AES).

1992 - The Thai Ministry of Education granted AES international status, and the name was changed to Ekamai International School (EIS).

1998 - The school was accredited by WASC.

นารานุบาล

โรงเรียนสหะพาณิชย์เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30น. สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไป-กลับ อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ตามใบอนุญาติประถมศึกษาเลขที่ 135/2534 ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม 2534 ในปีการศึกษา 2530 ได้ขอเปลี่ยนแปลงภาคเรียน 3 ภาคเรียน เป็น 2 ภาคเรียน และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2530 ใบอนุญาตที่ ชบ.50/2146 ในปีการศึกษา 2530 กระทรวงได้กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียนใหม่

สามมุกคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1962 ซึ่งตรงกับโอกาสฉลองครบรอบ125 ปี ในการก่อตั้งคริสตจักรไมตรีจิต ดังนั้นสมาชิกคริสตจักรไมตรีจิต จึงได้พร้อมใจกันถวาย โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นบรรณาการแด่พระเจ้า ในโอกาสฉลองครั้งนั้น โดยให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวจริยธรรมแบบคริสเตียน เพาะบ่มให้นักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความคิด และมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีได้

เบญจวรรณศึกษา

เบญจวรรณศึกษา พัฒนายอดยิ่ง พัฒนาจริงๆ สรรพสิ่งสร้างสรรค์
เครื่องใช้ เครื่องเรียน เครื่องเขียนครบครัน คอมพิวเตอร์ ห้องซาวน์นั้น สร้างสรรพัฒนา
ฝึกฝน หมั่นเพียร เล่าเรียนเขียนอ่าน ความรู้ แตกฉาน เชี่ยวชาญวิทยา
ดนตรี กีฬา พละศึกษา ขึ้นชื่อลือชา อยู่มาช้านาน

โกศลภัทรวิทย์

สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งโรงเรียน"โกศลภัทรวิทย์"ในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา โดยเน้นวิชาภาษาไทย จีน อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับนักเรียนชายหญิงที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนทั่วประเทศ โรงเรียน

โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ อยู่ห่างจาก BTS เพียง 2 นาที ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่เศษ ดำเนินการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

 

ปิยะจิตวิทยา

ปิยะจิตวิทยาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในปี 1987 โดยมีนางศิริลักษณ์แสนสิริซึ่งเป็นผู้จัดการ ประการแรกคือโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลที่เรียกว่า "โรงเรียนอนุบาล ปิยะจิตในปี 1988 โรงเรียนก็เริ่มหลักสูตรสำหรับระดับประถมศึกษาจากระดับ 1 - ระดับ 6 นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้สร้างอย่างต่อเนื่องการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความจำเป็นมากสำหรับนักเรียนเป็นตัวอย่างต่อไปนี้1 โรงเรียนอนุบาล
1 โรงเรียนอนุบาล:
เน้นความสำคัญของการพัฒนาในด้านสุขภาพของนักเรียนอารมณ์สังคมและจิตใจร่วมกับการพัฒนาพวกเขาในทางศีลธรรมเพลงภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้นักเรียนทุกคน
2 ประถมศึกษา:
ให้เป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งใจที่จะมีการอ่านการเขียนและการคิดความสามารถ นักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาถูกนำมาใช้ในสังคมและชุมชนของพวกเขา โรงเรียนมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้คอมพิวเตอร์
ศรีสุวิช

โลกแห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่สวยงามในวัยเด็ก เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับตนเองนัยสำคัญ

ของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ จะทำให้พื้นฐานของช่วงชีวิตในวัยเยาว์ของเด็ก เป็นโลกที่

สวยงามของร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และหล่อหลอมสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม