ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลบ้านต้นกล้า
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า ได้มีการบูรณาการ 6 กิจกรรม กับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและแนวนโยบายการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็น “โรงเรียนแห่งความสุข”
จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ

โรงเรียนจันทศิริวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 575 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 โทรศัพท์ 02-420-6465 โทรสาร 02-812-4322

เมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยดำริของพระครูเพ็ง จันทศิริ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงอนุญาตให้ใช้อาคารของวัดที่ว่างอยู่ตั้งเป็น โรงเรียนสำหรับเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ขึ้น โดยให้นายเพชร บุตรานนท์ เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจันทศิริวิทยา” ทำการเปิดป้ายเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2496 โดยหลวงดรุณกิจวิทูร

ต่อมาในปี 2550 อาจารย์ดำรง อ่อนน่วม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ จึงได้ขยายระดับชั้นเรียนจากเดิมอนุบาล – ประถมศึกษาเป็นระดับชั้นเรียนอนุบาล – อาชีวศึกษา โดยเพิ่มเป็นระดับอาชีวศึกษาและใช้ชื่อโรงเรียนว่า “เทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ” ตั้งอยู่เลขที่ 575 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งมีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และสนามฟุตบอลมาตรฐานภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (รอบเช้า – รอบบ่าย – รอบค่ำ และรอบอาทิตย์) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นการพัฒนาคนให้เกิดศักยภาพสูงสุด

ประภามนตรี 2

จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมของสังคม เกียรติประวัติการได้รับการรับรองด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (ISO-9002) จาก JAS-ANZ และการจัดการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO-14001) จาก UKAS การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพภายใน (Internal Quality Accreditation) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านอื่นๆ  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเข้าใหม่มีอัตราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลของการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงยังพบว่า มีความต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับสูง  โรงเรียนประภามนตรี 2  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นภาษาสากล และความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการตามความคาดหวังของผู้ปกครอง

สุภัทรา

รอการบันทึก

สาธิตบางนา

โรงเรียนสาธิตบางนา

มุ่งสร้างความสามารถของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

อย่างมีความสุข ในโลกแห่งการเรียนรู้

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

 

ประสานมิตร

โรงเรียนประสานมิตร มุ่งพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ