ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
ปัญญาศักดิ์

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อนุบาลเพชรงาม
วินัยดี มีมารยาท วาจาสุภาพ ความคิดสร้างสรรค์
ชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา

โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา เปิดการสอนระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมพรรณวิทยา
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา   จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
มุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความสามารถทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีสากล   รู้จักผิดชอบชั่วดี   รักชาติบ้านเมือง  ส่งเสริมให้มี
ความเจริญทั้งกาย  และจิตใจเต็มตามศักยภาพ