ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

 

โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก  ผู้บริหาร และคณะครูทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส รักและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีบรรยากาศดี ต้นไม้ร่มรื่น สถานที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

 

สาธิตคริสเตียนวิทยา

Global English School was established as an outgrowth of Panda Kindergarten in 1997. Its goal: to provide a high quality, affordable English and Thai education in a Christian environment. It has grown from just 4 students at that time to over 300 students during the 2009-2010 school year. At its inception, Joy and Glen Ronald, close friends of the Ektrakuls, were asked to come in and provide administrative assistance.

จิตตเมตต์

โรงเรียนอนุบาล 1-3 เด็กอ่อน (รับเลี้ยง) โรงเรียนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมี คุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กและช่วงวัย (Brain Base Learning) เป็นฐาน โดยบูรณาการ ด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กรายบุคคลและสร้างความตระหนักให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เข้าใจถึงความสำคัญของบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (SARASAS WITAED SUVARNABHUMI SCHOOL) เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ก่อตั้งขึ้นโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการ จำกัด
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีแรกในพื้นที่อาคาร 7 ชั้น มีจำนวนนักเรียน 610 คน ครูไทย 60 คน โรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 30 ไร่ ใช้ชื่อย่อโรงเรียน “สวภ.

ศศิภา

โรงเรียนศศิภาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกๆอย่างมีความสุข มีทักษะวิชาการที่ดี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตมีจินตนาและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวัย ตามปรัชญาของโรงเรียนที่กล่าวไว้ คือ “ศึกษาดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำในกระบวนการคิด” ด้าน เด็กได้เรียนรู้จาประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า มีวินัย รักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย เน้นให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและสามารถในอยู่สังคมได้

สิงฟ้า

เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทุกวัน ห้องเรียนแอร์ทุกชั้น และมีเรียนคอมพิวเตอร์

กรุงเทพพิทยา

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา เปิดสอนในระดับเด็กเล็ก อนุบาล และระดับประถมศึกษา

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา อังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี มีระเบียบวินัยยึดมั่นประชาธิปไตย รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาดและปราดเปรื่อง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคมโลก

อรรถมิตร

โรงเรียนอรรถมิตรมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจัดบรรยากาศและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ