ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
จรวยพรวิทยา

   โรงเรียนจรวยพรวิทยามุ่งผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ขยันหมั่นศึกษากตัญญูเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต้มตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สตรีวรนาถ
ภายในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสตรีวรนาถมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม สุขภาพเลิศล้ำ นำสู่ประชาคมอาเซียน
  • พัฒนาการจัดการเรียนรู้
  • สุขภาพเลิศล้ำ
  • นำสู่ประชาคมอาเซียน
นานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี       (Phuket International Academy Day School)

ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี่ เดย์ สคูล (PIADS) คือ สถาบันการศึกษา ที่เป็นทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจนถึงเกรด 8 (ที่จะขยายไปจนถึงเกรด 12 ในปี 2555) เรากำลังจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรอง จากองค์กรสากล International Baccalaureate Organization ใช้หลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนในสามช่วงชั้นอายุ

ศุภวรรณ

โรงเรียนศุภวรรณ  นำหลักการพัฒนาเด็กให้เต็ม ตามศักยภาพ  ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ตามหลักการศึกษา ของดอคเตอร์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์  “เด็กจะมีความสามารถหรือปัญญา  แตกต่างกัน อย่างน้อย 8 อย่าง  ได้แก่ปัญญาด้านคณิตศาสตร์  ปัญญาด้านภาษา   ปัญญาด้านศิลปะ ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว  ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านรู้จักตนเอง  ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และ ปัญญาด้านความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม”   แนวทางเช่นนี้เรียกว่าทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple Intelligences )

 

ประเทืองทิพย์วิทยา

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

เปิดสอน 3 หลักสูตร

วิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวณ , ศิลป์-ภาษาจีน

อนุบาลบ้านทอฝัน

Small  school and small classes  like  at home

เติมเต็ม  Family  life ได้ที่นี่

บ้านทอฝันเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  เราเชื่อว่าขนาดของโรงเรียนและห้องเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ๆ ของเรา ความรู้ ความรักและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

อนุบาลประนันทนิจ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เรามีความยินดีตอนรับเด็กๆ  ทุกคนและยินดีที่จะดูแลเด็กๆ บ้านต้นไม้เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  และรับนักเรียนไม่เกิน 200 คน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด  คุณครูทุกคนได้ผ่านการอบรมพิเศษภายใต้ความเชื่อ ปรัชญา  และทฤษฎีการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เด็กๆ จะได้รับอะไรบ้างจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้

ราชินีบน

โรงเรียนราชินีบน เป็นโรงเรียนที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้"มี แหล่งเรียนรู้ดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี  ประสานไมตรีชุมชน  มุ่งผลผู้เรียนมีคุณภาพ  ซาบซึ้งเอกลักษณ์ไทย"

ราชินี
เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชินี คือ ความเป็นไทย

ความเป็นไทย คือ โรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ธำรงรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

อนุบาลฉัตรเฉลิม

โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม เน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนต้องปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจนการจัดอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อบรรยกาศการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลพัฬนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี

จิตตเมตต์

โรงเรียนอนุบาล 1-3 เด็กอ่อน (รับเลี้ยง) โรงเรียนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมี คุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กและช่วงวัย (Brain Base Learning) เป็นฐาน โดยบูรณาการ ด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กรายบุคคลและสร้างความตระหนักให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เข้าใจถึงความสำคัญของบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก

อนุบาลธีระนิตย์

โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ เหมือนบ้านเด็ก มีการเรียนเบ็ดเสร็จจัดสรรให้มีการเรียนเล่นระคนปนกันไป เด็กสุขใจเมื่อมาโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในหมู่บ้านเศรษฐกิจ จัดตั้ง ปี 2514 เพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย

พระหฤทัยดอนเมือง

"โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีัความเป็นสากล คงไว้ซึ่งความเป็นไทย  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข"

อนุบาลพิณทิพย์

โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ ได้มองเห็นคุณค่าของความรัก ความห่วงใยต่อลูกรักที่จะวางพื้นฐานการศึกษา ความสะอาด ความอบอุ่น ความปลอดภัย ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มให้ลูกรักมาอยู่บ้านหลังที่สอง พิณทิพย์ได้สร้างบ้านให้มีบรรยากาศธรรมชาติ ความอบอุ่น พร้อมแล้ว ที่จะให้กับลูกรักของท่าน ในระยะเวลา 23 ปี พิณทิพย์ได้ดูแล เอาใจใส่เรื่องการเรียน การสอน ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ให้ลูกพิณทิพย์ทุกคนมีความรู้ คุณธรรม อุตสาหะ เพราะบ้านหลังที่สองนี้ ลูกจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัย การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พิณทิพย์คำนึงเสมอ

ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต