ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลเลิศวินิต

ด้วยประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับอนุบาลโดยตรงกว่า 10 ปี โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อนุบาลลีนา

 

"ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ฉันนั้นคือลูก

ฟูมฟักรักพันผูก จะสอนลูกเป็นคนดี"

คำว่า " ลูก " เชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อ - แม่ ย่อมจะเข้าใจดีว่ามีความหมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น " ลูก " ของ เศรษฐีหรือผู้ยากจนขัดสนเพียงไร ค่าความรักของพ่อ - แม่ ที่มีต่อ " ลูก " ของตนนั้นย่อมไม่แตกต่างกันและสิ่งหนึ่งที่ พ่อ - แม่ ปรารถนาที่สุดคือ อยากเห็นลูกลูกมีความสุข ปลอดภัยและมีความสำเร็จ ดังนั้นจึงเสาะแสวงหา และให้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นให้แก่ "ลูก"

 

 

รัตนวิทยาบางซื่อ

รัตนวิทยาบางซื่อ เรื่องชื่อเรื่องลือก้าวไกลในหนู่ชน การเรียดี มีคุณธรรม นำสังคม

รับนักเรียน ชาย - หญิง อายุ 3 ปี ถึง 16 ปี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ValayaAlongkornRajabhat University Demonstration School under the Royal Patronage.Develops students in Morality, Ethics, Science, Maths, Technology and language. Students centered learning with emphasis on critical thinking and the students’ potential. Builds a foundation for future learning, intellectual contentment ASEAN community.

 

อำนวยศิลป์

อำนวยศิลป์เป็นหนึ่งในโรงเรียนสองภาษต้นฉบับ และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ แปดสิบประวัติศาสตร์ของเรายาวปีรวมถึงการให้ความรู้ห้านายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เราได้เสมอมุ่งมั่นที่จะให้มาตรฐานสูงสุดของการศึกษาภาษาแบบองค์รวมเราเชื่อว่านี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญและลึกซึ้งในเด็กเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำในวันพรุ่งนี้

วรรณสว่างจิต

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวรรณสว่างจิต  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร เป็นการให้การศึกษาที่ผ่านบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร เข้าอกเข้าใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนที่จะพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ท้าทาย มีความสุขที่ได้เรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงอันสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และวัยของเด็ก เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมทักษะกระบวนความคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา ตลอดจนการเน้นในทักษะกระบวนการของชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาแท้ ค้นพบตัวตนอันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


โรงเรียนอนุบาล ก ไก่

โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่า “ก้าวแรกของการศึกษา ลูกรักพัฒนาปัญญาและจิตใจ” การเติบโตของโรงเรียนอนุบาล ก ไก่ เป็นที่ประจักษ์ จากการได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ สมัย ทั้งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่บริเวณภูมิสถาปัตย์ ให้โรงเรียน  น่าอยู่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้นักเรียนอบอุ่นเสมือนอยู่  ในบ้านของตนเอง พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ยึดแนวทางการสอน  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้ และกล้าแสดงออก  ในกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านดนตรี วงดุริยางค์และวงอังกะลุงของโรงเรียน

ณ วันนี้ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ ขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เราพร้อมที่จะพัฒนาลูก ๆ ก ไก่ ของเรา ให้สำเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ

 

 

อนุบาลลูกหนู

โรงเรียนอนุบาลลูกหนู จดทะเบีบนเป็น โรงเรียนอนุบาล และ เนอร์สเซอรี่ อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเข้มข้น กิจกรรมหลากหลาย อาหารถูกหลักอนามัย และภายในโรงเรียนยังมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับขนาดวัยของเด็กที่กำลัง เรียนรู้ อีกทั้งครูผู้สอนที่มีความสามารถและเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยม หลายท่านที่กำลังมองหาสถานที่เีรียนให้แก่บุตรหลานท่านสามารถเข้ามาติดต่อ สอบถามก่อนได้

ตันตรารักษ์

โรงเรียนตันตรารักษ์ เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่บ้านเลขที่ 157 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางชไมพร ตันตราภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน เปิดเป็นโรงเรียนในระดับอนุบาลศึกษา ซึ่งให้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลตันตรารักษ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตันตรารักษ์ในภายหลัง เนื่องจากขยายหลักสูตรการสอนจนถึงระดับประถมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2527

นานาชาติบรอมส์โกรฟ             (Bromsgrove International School Thailand)

The school provides a high quality education based on the traditions and values of Bromsgrove School in the UK, a school with a history of over 500 years. We aim to bring the best aspects of that history focusing on the development of each pupil providing them with a ‘British’ education.
A good school is where learning takes place along with a real commitment to see each child prosper and develop into well qualified, talented and successful young people. We warmly invite you to come and feel the ‘Bromsgrove Experience’.