ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

บางกอกทวิวิทย์

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์มีความปรารถนาที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีวุฒิภาวะทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุล และมุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล สมดังคำขวัญของโรงเรียน ‘Be the Best that you can be’

อนุบาลบ้านทอฝัน

Small  school and small classes  like  at home

เติมเต็ม  Family  life ได้ที่นี่

บ้านทอฝันเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  เราเชื่อว่าขนาดของโรงเรียนและห้องเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ๆ ของเรา ความรู้ ความรักและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

สตรีวรนาถบางเขน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบัน ได้เข้าสู่ยุค ไร้พรมแดน เป็นโลกเพียงหนึ่งเดียวที่มีการแข่งขันสูง และ เข้าสู่ยุคสังคมของการเรียนรู้ ( SOCIAL ORGANIZATION ) ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในอนาคตสังคมอนาคต จะเป็นรูปแบบ ของสังคมที่ อาศัยพื้นฐานของ ความรู้ ในการแข่งขัน ( KNOWLEDGE  BASED  SOCIETY ) ผู้บริหารของสตรีวรนาถบางเขน ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญเป็น อย่างยิ่ง ในอันที่จะ สร้างบุตรหลานของท่าน ให้ถึงพร้อม และ เติมเต็มด้วย ศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อ พร้อมรับกับการ แข่งขันในอนาคตการบริหารจัดการของโรงเรียนจึงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศของ นักเรียนให้ถึง พร้อมด้วยศักยภาพ ทั้ง 4 ด้าน

ประเทืองทิพย์วิทยา

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

เปิดสอน 3 หลักสูตร

วิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวณ , ศิลป์-ภาษาจีน

นราธิปพิทยา

อาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ทันสมัย ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง บริเวณโรงเรียนกว้างขวาง สงบ ร่มเย็น เต็มไปด้วยไม้ดอก และต้นไม้เล็กใหญ่ ปราศจากมลภาวะ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน นอกเหนือจากห้องเรียน ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ - อินเตอร์เน็ต ตึกวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสมุด และห้องจริยธรรม โดยทุกห้องเรียนติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV

พร้อมพรรณวิทยา
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา   จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
มุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความสามารถทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีสากล   รู้จักผิดชอบชั่วดี   รักชาติบ้านเมือง  ส่งเสริมให้มี
ความเจริญทั้งกาย  และจิตใจเต็มตามศักยภาพ