ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

นฤมลทิน ธนบุรี

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก ดำเนินกิจกรรมมากว่า 40 ปี จัดการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มีบุคลากรครูที่มีคุณภาพทั้งครูไทยและครูต่างชาติเจ้าของภาษา

ระดับอนุบาล เป็นพัฒนาการ 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมและนวตกรรม Project Approach,Co- operative Arts และ Hi/Scope

ระดับประถมศึกษา มี 2 หลักสูตร ที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ผลการทดสอบ O-net ป.6 ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน (พ.ศ. 2553 – 2554) นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล

สถานศึกษา ได้รับ

- รางวัลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา (พ.ศ. 2554)

- รางวัล “โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรมดีเด่น ของมูลนิธิธารน้ำใจ

- รางวัลสถานศึกษาเครือข่ายครอบครัวอบอุ่น ของศูนย์คุณธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณภาพสำหรับสถานศึกษาต่างๆ ในการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม

สัจจพิทยา

โรงเรียนสัจจพิืทยาจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักคริสตศาสนา พัฒนาโรงเรียนสู่มาตราฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบรูณ์ตามแบบองค์พระเยซูคริสต์ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย พลเมืองไทย และพลเมืองของโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อนุบาลศรีนครพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนาเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 บนเนื้อที่ 2 ไร่
1 งาน 6 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนาการ 1 ถนนนวมินทร์ 24
แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ท่านวิเชียร เตชะไพบูลย์
ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา นางเสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พุทธศักราช 2518-2547 บริหารงานโดย
อาจารย์ ชนิตา บุนนาค ต่อมาปีการศึกษา 2548 ได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
ได้ปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ โดยมอบหมายให้นางสาว นิศราภรณ์ ฝนหว่านไฟ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และในปีการศึกษา2552โรงเรียนแต่งตั้งให้ อาจารย์ชนิดา บุนนาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน