ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

บ้านวังทองวัฒนา

โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา เล็งเห็นความสำคัญ ในการวางรากฐานให้เด็กของเราสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางที่กล่าวมา โดยเริ่มต้นจากการมีความสุขในการเรียนรู้ นำไปสู่การค้นพบตนเอง แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้ทรงประสิทธิภาพได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองรัก สร้างสุขต่อตนเองและผู้อื่นได้ก็เพราะโลกของเรากำลังเล็กลง เด็กของเราจึงยิ่งต้องค้นพบตนเอง

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข

 

สถานรับเลี้ยงเด็กมณฑารัตน์   

 

มีประสบการณ์ ในด้านการสอน ดูแลเด็กมานานกว่า 20 ปี

เน้นในด้านทักษะความพร้อม และจริยธรรมควบคู่กัน

ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เบื้องต้น

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง สอนให้รู้จักคิด  มีระเบียบวินัย

ให้เด็กดำเนินชีวิตเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก

อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆช่วยฝึกให้เด็กความพร้อม

ด้านวิชาการ เน้นทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เรียนการสนทนากับครูต่างชาติ  ซึ่งจะทำให้เด็กฝึกทักษะ

ทางการพูดและการฟังสำเนียงที่ถูกต้อง เด็ก 90 %

สามารถสอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

โรงเรียนคาทอลิกอื่นๆและโรงเรียนสาธิต

 

กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต้มตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ป้วยฮั้ว

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เป็นสอนวิชาเลือกเป็นวิชาภาษาจีนกลาง

-สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช)

-ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2490 และไดรับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493

-เปิดตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อนุบาลแย้มสอาด

โรงเรียนแย้มสอาดเน้นการบริหารจัดการโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

จำนงค์พิทยา

รอการบันทึก