ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

นานาชาติชาร์เตอร์(Charter International school)

Charter International School will strive to provide an exceptional, innovative and high quality education for all of its students from Nursery to graduation.

แก้วสว่างวิทยา

โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย และคุณธรรม โดยบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้การจัดบรรยากาศในโรงเรียนที่ร่มรื่น สะอาด สวยงามและเอื่้อต่การเรียนรู้

ลาซาล

การศึกษาและการอบรม หล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีวินัยและคุณธรรมดุจดาวทอแสงความรุ่งโรจน์ตลอดกาล

บ้านโป่งวิทยาคม

โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนสมานวิทยาคม ได้รับอนุญาตให้เปิดตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2492ประเภท ประถมศึกษาตั้งอยู่ เลขที่ 155 ถนนค่ายหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรีวิชาที่สอน เป็นวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายสงัด พัฒนาวิบูลย์ เป็นเจ้าของ นายสมาน ระวังนามเป็นผู้จัดการ ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ได้โอนกิจการมาเป็นของนายสมบูรณ์ สุคนธรรม์ เป็นเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่ และได้ทำการย้ายสถานที่มา ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และได้ขอเปลี่ยนเป็นชื่อ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามใบอนุญาตเลขที่ 57/2507 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2507 สภาพของอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดี่ยว มี 2 หลัง และได้ทำการขยายชั้นเรียนโดยเปิดรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพิ่มเติมตั้งแต่ปีการศึกษา

จินดาศึกษา

   รากฐานที่สำคัญแห่งชีวิต  เริ่มต้นจากรากฐานการศึกษาที่ดีอันเปรียบเสมือนการก่ออิฐชีวิตอันแข็งแกร่งสำหรับรองรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเรื่องราวมากมายในสังคมที่เด็กน้อยจากวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษาต้องเรียนรู้ปรับตัวเพื่อก้าวสู่วัยการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น โลกแห่งจินตนาการยังคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

คิดดี้เนอสเซอรี่   

 

ก้าวแรกสู่โลกภายนอกของเด็กน้อยวัยเตรียมอนุบาล (1 - 3 ปี)

พรั่งพร้อมด้วย กิจกรรมนานาชนิด ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรพัฒนาความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการปรับให้เหมาะกับวัยและความสนใจของน้องน้อยๆ โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 26 ปี

ของคณะครูและผู้บริหารที่มีวุฒิความรู้ความสามารถ ด้านปฐมวัย

อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ และให้คำแนะนำเรื่องยา โดยเภสัชกรปริญญา (เกียรตินิยม)