ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (SARASAS WITAED SUVARNABHUMI SCHOOL) เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ก่อตั้งขึ้นโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการ จำกัด
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีแรกในพื้นที่อาคาร 7 ชั้น มีจำนวนนักเรียน 610 คน ครูไทย 60 คน โรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 30 ไร่ ใช้ชื่อย่อโรงเรียน “สวภ.

นานาชาติภาคตะวันออก(International School Eastern Seaboard)

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระบบครอบครัว  นั่นหมายถึง  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของ ครู  พนักงาน และผู้บริหาร   เรามีความเชื่อว่าการศึกษาของเด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้น  นักเรียน  ผู้ปกครอง และ โรงเรียน ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ทางโรงเรียนจึงเรียนเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียน  รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมครู-ผู้ปกครองซึ่งมีการประชุมในทุก ๆ ๒ เดือน  เพื่อทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรม ต่างๆภายในโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นให้ผู้ปกครองรับทราบ

อนุบาลแสงอารีย์

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเป็นไทย เน้นการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สามารถส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

"อัสสัมชัญ"  เป็นคำย่อจากภาษาละติน ASSUMPTIO  BEATAE VIRGINIS MARIAE หมายถึง

การให้เกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ยอดดวงใจ

โรงเรียนยอดดวงใจมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต ด้วยความกระตือรือร้น สนใจอย่างมีเหตุผล สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อย่างกล้าหาญ ประสานด้วยการพัฒนาสื่อภาษากับชุมชน สังคมในประเทศ และสังคมโลก อย่างบุคคลที่มีคุณค่า มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ มีความเมตตากรุณา กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ เทิดทูนศิลปวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย ประยุกต์และพัฒนาให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนยอดดวงใจ ตั้งอยู่เลขที่ 118 ม.1 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 6 ตารางวา มีนางบุญมาก จีนยิ้ม เป็นของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านหน้าติดกับถนนบริเวณสถานีขนถ่ายสินค้า I.C.D (Inland Container Deport) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมต่อถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร ด้านหลังติดกับคลองสี่ อาคารเรียนเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล1 ถึง อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป. 6) ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ในปีแรกมีนักเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องรวม 9 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 138 คน