ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื่้้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนมีความสามารถ สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้ดีตามวัย นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับดี เป็นแหล่งศึกษาดูงาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้นำเสนอผลงานเป็นประจำ นักเรียนได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาการ

นานาชาติแพน-เอเชีย (Pan-Asia International School)

PAIS is located on Charaemprakiat Road in southeastern Bangkok’s Pravetdistrict.The school’s location is at the heart of a rapidly growing and developing area about 10 kilometers from Bangkok’s Suvarnabhumi Airport.

PAIS is a focal point for the surrounding neighborhoods, offering a place for communitysocial events and learning opportunities. The school has grown rapidly from a single building in 2004 to its current structure, which includes two buildings, two football pitches, two covered gymnasium courts, and two covered swimming pools.

PAIS currently offers classes from kindergarten to grade twelve. PAIS draws students from across Bangkok. The PAIS student population reflects Bangkok’s multi-ethnic, multi-cultural diversity.

PAIS students represent more than 41 different nations of origin.

วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ

โรงเรียนวังเด็กพัฒนามุ่งให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชน ในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถในด้านเชิงวิชาการมีความสุขในการเรียนและมีเจตคติในการดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพสุจริตพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีศักยภาพในเชิงแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก

เปิดสอน เตรียมอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี

อนุบาลชุติมา

อนุบาลชุติมาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีนางอารยา ชัยวัฒนศิริกูล เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นางสาวอมรา สุวรรณมณีแดง เป็นครูใหญโรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๘ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครรหัส ไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๔- ๖๒๑๕- ๖ โทรสาร ๐-๒๗๓๑-๖๔๒๙ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๗ ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๘๘ คน ครูและบุคลากร ๒๘ คน

โกลบอลอินเดียนนานาชาติ(Global Indian International School)

โรงเรียน นานาชาติ ยีไอไอเอส(GIIS) ยินดีต้อนรับนักเรียนจากทุกมุมโลก สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสนใจมาเรียนกับ โรงเรียน ยีไอไอเอส(GIIS)

อนุบาลธีรชาต

พัฒนาตามวัย ใฝ่ใจศึกษา รักษามรดกไทย