ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

พระแม่มารีสาทร

"โรงเรียนพระแม่มารี  มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  คุณธรรม
และจริยธรรม  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   เน้นความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์  และภาษา  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่ดี   มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยด้วยวิถีไทย   (มารยาทงามตามแบบไทย 
มีระเบียบวินัย  มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนตามลักษณะของนักเรียน
โรงเรียนคาทอลิก)    และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

อนุบาลลูกหนู

โรงเรียนอนุบาลลูกหนู จดทะเบีบนเป็น โรงเรียนอนุบาล และ เนอร์สเซอรี่ อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเข้มข้น กิจกรรมหลากหลาย อาหารถูกหลักอนามัย และภายในโรงเรียนยังมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับขนาดวัยของเด็กที่กำลัง เรียนรู้ อีกทั้งครูผู้สอนที่มีความสามารถและเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยม หลายท่านที่กำลังมองหาสถานที่เีรียนให้แก่บุตรหลานท่านสามารถเข้ามาติดต่อ สอบถามก่อนได้

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

อนุบาลศรีนครพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนาเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 บนเนื้อที่ 2 ไร่
1 งาน 6 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนาการ 1 ถนนนวมินทร์ 24
แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ท่านวิเชียร เตชะไพบูลย์
ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา นางเสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พุทธศักราช 2518-2547 บริหารงานโดย
อาจารย์ ชนิตา บุนนาค ต่อมาปีการศึกษา 2548 ได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
ได้ปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ โดยมอบหมายให้นางสาว นิศราภรณ์ ฝนหว่านไฟ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และในปีการศึกษา2552โรงเรียนแต่งตั้งให้ อาจารย์ชนิดา บุนนาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

พร้อมพรรณวิทยา
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา   จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
มุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความสามารถทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีสากล   รู้จักผิดชอบชั่วดี   รักชาติบ้านเมือง  ส่งเสริมให้มี
ความเจริญทั้งกาย  และจิตใจเต็มตามศักยภาพ
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

      ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการ พัฒนาคน เครื่องมือของการพัฒนาคนคือ การศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ