ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อิสลามศรีวนา

โรงเรียน อิสลามศรีวนา อดีตเมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นใช้ชื่อ ก่ามาลุดดีน สถาบันแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479  แต่แรกเป็นเพียงโรงเรียนหลังเล็ก ๆ  เท่านั้น ทำการเปิดสอนภาษาอาหรับและภาษามาลายูขั้นพื้นฐาน ให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วไป  กระทั่งมีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับจนอาคารหลังเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้   จึงมีดำริให้สร้างอาคารเรียนหลังที่2ขึ้น ในปี พ.ศ. 2490 และหลังที่3ในปี พ.ศ.2500และในปี พ.ศ. 2502 ชื่ออิสลามศรีวนาก็ได้ถูกนำไปแทนที่เดิมจวบจนถึงทุกวันนี้ หลังจากมีการตัดถนนพัฒนาการ  และการตัดซอยสวนหลวง หมู่บ้านแห่งนี้เจริญขึ้นมาก และจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำให้สัปบุรุษที่นี้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2516 ชาวบ้านป่าและพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก  จึงร่วมกันสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่(หลังปัจจุบัน)ขึ้นมาทดแทนหลังเดิม ตรงนี้จึงจำเป็นต้องย้ายอาคารเรียนมาตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่แรกเป็นเพียงอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เท่านั้นจากนั้นโรงเรียนอิสลามศรีวนา ได้ถูกพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นสถาบันที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ

สุภัทรา

รอการบันทึก

อนุชนบางกอกน้อย

โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย มุ่งมั่นที่จะให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีุคุณภาพ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำรงตนเป็นเยาวชนที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข