ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ รักความเป็นไทย มีศักยภาพเป็นพลโลก พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน เป็นโรงเรียนที่มีแนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ มีสปิริตบีซีซีมีศักยภาพความเป็นพลโลก ตลอดจนให้ผู้เรียนเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-ไทย ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

อนุบาลยุววิทย์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2530 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน สติปัญญา, อารมณ์, สังคม และจิตใจ มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

อนุบาลวรรณทิพย์วิทยา ชุมชนคลองจั่น

โรงเรียนวรรณทิพย์วิทยาเปิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2527กว่า20ปีของเรานั้น มุ่งเน้นให้เเด็กๆกล้าคิด กล้าทำ กล้าค้นคว้า และกล้าแสดงออก เด็กๆมาเรียนเพื่อเริ่มต้นก้าวสำคัญในชีวิต นั้นคือการศึกษา เขาจะได้มองเห็นมุมมองในการศึกษาแบบที่ไม่ใช่แค่เพื่อมาเรียน แต่เรามาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และมาเจอสังคมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเป็นการคิดหาตัวตนของเขาไปในตัว เราพร้อมจะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้เขา เพื่อไปสู่ขั้นประถมวัยอย่างสง่างาม

สมาคมสตรีไทย

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์

อนุบาลอิ่มเอม

โรงเรียนผลิตนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มศักยภาพอย่างสมดุล มีรากฐานที่ดีในการเรียนรู้ขั้นสูง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมุ่งเน้นนักเรียนทุกคน ให้ใช้ความสามารถในการแสดงออก เช่นการสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน

 

ประภามนตรี 2

จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมของสังคม เกียรติประวัติการได้รับการรับรองด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (ISO-9002) จาก JAS-ANZ และการจัดการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO-14001) จาก UKAS การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพภายใน (Internal Quality Accreditation) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านอื่นๆ  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเข้าใหม่มีอัตราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลของการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงยังพบว่า มีความต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับสูง  โรงเรียนประภามนตรี 2  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นภาษาสากล และความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการตามความคาดหวังของผู้ปกครอง