ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลปรางทิพย์

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ มุ่งเน้นในระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองตลอด 38 ปี ภายใต้คอนเซปต์ "อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม" พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาไทย "Thai Plas" รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดวงวิภา Duangvipa School

โรงเรียนดวงวิภา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ปัจจุบันโรงเรียนดวงวิภาได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning และเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยใช้ ICT เป็นสื่อ ขณะนี้โรงเรียนดวงวิภาก้าวไปอีกขั้นโดยเปิดการเรียนหลักสูตร IEP (ภาษาอังกฤษเข้มข้น) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่สากล โดยมีผลงานต่างๆ รับประกันคุณภาพมากมาย ในระดับเขต และระดับประเทศ

อนุบาลอนงค์นาฏ

การศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการ จะทำให้เด็กในระดับอนุบาลได้รับความรู้พื้นฐานในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป แต่ในขณะเดียวกัน วัยอนุบาลยังเป็นวัยที่ยังเล็กเหลือเกินที่จะทุ่มความรู้ด้านวิชาการให้เด็กอย่างเต็มที่ โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้เด็กเรียนสนุกกับการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาด้านไอคิว และอีคิวไปพร้อมกัน

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิตั้งอยู่ที่ถนนศาลาธรรมสพน์  ถนนสายนี้ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ บวกกับการมีพื้นที่ที่ยังไม่ถูกรุกรานจากโรงงานหรือบ้านเรือนมากนัก  จึงทำให้ที่นี้ใช้ธรรมชาติเป็นครูได้อย่างเต็มพื้นที่  และตรงตามธีมการเรียนรู้หลักของโรงเรียนที่ว่า  "ธรรมชาตินั้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน"

อนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมงดงามพร้อม มีมารยาทที่อ่อนน้อม เชื่อฟังในผู้ใหญ่ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยวิชาพัฒนาการเรียนรู้ ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส

นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ         (Shrewsbury International School Bangkok)

Shrewsbury International School is blessed with one of the most dramatic educational settings in the world. Just as our noble sister establishment in England has taken its form over 450 years from its riverside setting, so we are energised by the activity and values of the majestic Chao Praya river next to which we stand. Thriving mercantile exchange outside our walls is mirrored within our classrooms by bustling industry as we search for peerless academic success in Thailand.

พระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ กล่าวคือ เป็นโรงเรียน "เครือพระหฤทัย" บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์พระหฤทัย ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ร่วมบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก ในเขตภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือรวมกว่า 30 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาล (2 ปี) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเหตุที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในอันที่จะสรรสร้างความแกร่งทางวิชาการ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เสริมศักยภาพด้วยจินตคณิตและให้นักเรียนได้มีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่