ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลดรุณา


โรงเรียนอนุบาลดรุณา มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  มุ่งพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

 

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิตั้งอยู่ที่ถนนศาลาธรรมสพน์  ถนนสายนี้ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ บวกกับการมีพื้นที่ที่ยังไม่ถูกรุกรานจากโรงงานหรือบ้านเรือนมากนัก  จึงทำให้ที่นี้ใช้ธรรมชาติเป็นครูได้อย่างเต็มพื้นที่  และตรงตามธีมการเรียนรู้หลักของโรงเรียนที่ว่า  "ธรรมชาตินั้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน"

อนุบาลวัยใส

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปผู้ปกครอง นักเรียน ครู ตรงกลางมีลักษณะเป็น จั่วบ้าน ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือพัฒนาเด็ก นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ครู หมายถึง ครูที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนานักเรียน จั่วบ้าน หมายถึง ความอบอุ่นในโรงเรียนเหมือนอยู่ที่บ้าน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

ภาษานุสรณ์บางแค

นักเรียนเป็นผู้มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยมีคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดสารเสพติด มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีพื้นฐานทางภาษาจีน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพของผู้เรียน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

ธำรงวิทย์

มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง   4  ด้าน  ท่ามกลางคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสมของสังคมไทย  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูบุคลากร  การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม  และการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าในการบริหารการมีส่วนร่วม  และเอื้อต่อการเรียนรู้

รัตนโกสินทร์-รังสิต

การศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมของความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำรชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ และประกอบหน้าที่การงาน ซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถรวมทั้งเรียนรู้ ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเอง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี