ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

มาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนสังกัดอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ใช้ปรัชญาร่วมกันกับ โรงเรียนในสังกัดว่า "พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักธรรมคริสตศาสนา" มีปรัชญาที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน คือ "คุณธรรมนำวิชาการ" และมีคติพจน์ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน คือ "รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด" มีสี "ขาว – แดง" เป็นสีประจำโรงเรียน.

นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  (Ramkhamhaeng Advent International School)

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง หรือ RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียน เอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ บริษัท จี.เจ การศึกษา จำกัด

อนุบาลดวงใจ

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาโรงเรียนอนุบาลดวงใจเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลดวงใจ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดู การให้ความรัก ความเมตตาและความเอื้ออารีย์รวมทั้งการให้การศึกษาที่ดีต่อลูก ๆ ด้วยหัวใจของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลดวงใจ

ปัญโญทัย

ปัญโญทัยดำเนินงานโดยคณะผู้สอนที่อุทิศตนเพื่อเด็ก  และผ่านการอบรมจากสถาบันมาตรฐานและเครือข่ายทางสากลของวอลดอร์ฟ  เรามีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวอลดอร์ฟนานาชาติมาให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมอยู่ไม่ขาดระยะ เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีมาตรฐานระดับสากล  ขณะเดียวกันเราก็ขมักเขม้นค้นคว้าหารากฐานแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อผสานให้ปัญโญทัยเป็นโรงเรียนแบบสากลบนฐานแห่งความเป็นไทย

 

บุรารักษ์

โรงเรียนบุรารักษ์มีนโยบายผลิตนักเรียนให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความสามารถทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และงานอาชีพ มีทักษะ กล้าแสดงออก มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม คงความเป็นไทย และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ

โรงเรียนวังเด็กพัฒนามุ่งให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชน ในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถในด้านเชิงวิชาการมีความสุขในการเรียนและมีเจตคติในการดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพสุจริตพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีศักยภาพในเชิงแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก

เปิดสอน เตรียมอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี

นานาชาตินวัตภูมิ(Nawattaphume International School)

Nawattaphume International School is also proud to have a computer center with over twenty computers and an expert team of computer instructors.