ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

ซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรักและรับใช้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

อนุบาลคุณแม่

โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ “พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เพียบพร้อมกิจกรรม ส่งเสริมจินตนาการ"

นานาชาตินีวา (Niva International School)

Niva International School is a respected educational institution that endeavors to go beyond intellectual rigor and academic standards. Niva IS Places strong emphasis on character education, cross-cultural understanding, responsible citizenship, leadership, spirituality, and the necessary attitude for life-long learning.

Admission at Niva IS is open to male and female students of any nationality, race, or religion. Applicants must meet the grade-level preparedness requirement by sitting for English language and mathematics admissions tests.

This is your school and we want to make sure that the time you spend with Niva IS, is challenging, stimulating, rewarding and enjoyable.

 

ประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล

รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ประชาคมนานาชาติ  (International Community School )

พื้นฐานในพระคัมภีร์ในการร่วมมือกับผู้ปกครองเราสอนนักเรียนทั้งที่รู้และใช้ภูมิปัญญาที่ดีของโลกของเราและพระสิริของพระเจ้า

อนุบาลเรวดี นนทบุรี


โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรีเน้นการจัดสถานที่ให้สะอาด ปลอดโปร่ง และมีบรรยากาศดี อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่นสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รักการเล่นในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยด้านเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่น มีความมีจิตใจอ่อนโยน รักธรรมชาติ ความสงบ ความมีสุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์

สมรรถภาพวิทยา

  ความคิดก้าวไกล ทัศนวิสัยก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคน ชุมชนมีส่วนร่วม
ศูนย์รวมวิชา สืบสานวัฒนธรรมไทย
ทันสมัยเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม
นำชาติพัฒนา