ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลสุวาวรรณ

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณมุ่งพัฒนาให้เด็กรักการเรียนรู้มีจิตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดค้น สำรวจทดลอง อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทไทย รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีไทย เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

อนุบาลวัชรพล

     "เราไม่ได้เน้นทฤษฎีใดทฤษฏีหนึ่งตายตัว แต่เราจะเอาแต่ละทฤษฏีมาประยุกต์ เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach เราก็นำหลักการให้เด็กเรียนรู้เรื่องง่าย ๆ จากสิ่งใกล้ตัว เช่น ปลูกต้นไม้ หรือทำขนมไทย เด็กอยากรู้วิธีทำครูก็เตรียมอุปกรณ์ให้ลงมือทำจริง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก"

เอกบูรพา วิเทศศึกษา

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีนิสัยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนกระบวนการคิด จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนมุ่งบริบท ของความเป็นไทย ผสมผสานความเป็นสากล  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ตามศักยภาพของตน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา แก่นักเรียน อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของตน

สมฤทัย(สุทธิสาร)

รอการบันทึก

ชลประทานวิทยา

โรงเรียนชลประทานวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมายของผู้เรียน

ดลวิทยา

การก่อสร้างโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการขุดดินในเนื้อที่ส่วนหนึ่งมาถมส่วนที่เป็นตัวอาคารและสนามเล่นให้สูงจากระดับเดิม 1 เมตร ส่วนที่ถูกขุดกลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เป็นที่ฝึกหัดว่ายน้ำ แข่งขันว่ายน้ำอยู่ราว 4 ปี ก็ถมเพื่อเป็นสนามเล่น แถวต้นทะเลที่เคยร่มเย็นมีอายุอยู่ราม 15 ปี ก็ถูกแมลงทำลายจนต้องโค่นทิ้ง

ใน พ.ศ.2510 เริ่มสร้างอาคารเรียนสี่ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อตึก "แม่พระอุปถัมภ์" และเว้นว่างไปจนถึง พ.ศ.2528 ได้ย้ายโรงเรียนดลพิทยามารวมกันที่ซอยศูนย์วิจัย จึงได้สร้างอาคาร 3 ชั้น รูปตัวยูขึ้นอีกหนึ่งหลัง

 

นานาชาติ มอนเตสซอรี่ อะแคเดอมี่ แบงค็อก (Montessori Academy Bangkok International School)

 

“Children are human beings to whom respect is due, superior to us by reason of their innocence and of the greater possibilities of their future.”

Dr. Maria Montessori

Welcome to Montessori Academy Bangkok International School, a virtues-based, trilingual Montessori preschool for children. We aim to provide an environment that nurtures the child’s innate ability to learn and excel, and to become responsible citizens of the world.