ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

นานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow  International School)

In 1998 one of Britain's most famous schools, Harrow, granted an agreement to open Harrow International School in Bangkok. At its green, spacious and secure campus at Don Muang a typical British Day and Boarding school education is provided for an international group of students aged from Creche (3 months)to 18 years.

เปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก มุ่งส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐาน ความรักและรับใช้ รักการเรียนรู้ มีทักษะการคิดและการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม รักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา สร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน มีีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาอยู่โรงเรียน เช่น โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย โดยมีรปภ. ชายหญิง คอยดูแล มีสถานที่ออกกำลังกายอย่าง เหมาะสม จัดสวัสดิการอาหารเช้าให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้รับประทานมาจากบ้าน เพราะตระหนักดีว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด หากเด็กๆ หิว ก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง

อนุบาลจินกาญจณ์ดา

 

โรงเรียนจินกาญจณ์ดา

แจ่มใส จิตใจงาม ความรู้ดี

เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล และ ระดับอนุบาล

 

อนุบาลปาริชาต

โรงเรียนอนุบาลปาริชาต เป็นโรงเรียนแผนกอนุบาลโดยเฉพาะบนพื้นที่ 1 ไร่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สระว่ายน้ำ จะเป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ เน้นการสอนแบบบูรณาการ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญาเน้นความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงเน้นการดูแลนักเรียนเหมือนครอบครัว เพราะเด็กนักเรียนทุกคนที่มาอยู่รั้วโรงเรียนอนุบาลปาริชาตเปรียบเสมือนลูก หลานของเรา

ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต

ทรงวิทย์ศึกษา

ภายในปีการศึกษา 2555 - 2558 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม หมั่นทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

นานาชาติแพน-เอเชีย (Pan-Asia International School)

PAIS is located on Charaemprakiat Road in southeastern Bangkok’s Pravetdistrict.The school’s location is at the heart of a rapidly growing and developing area about 10 kilometers from Bangkok’s Suvarnabhumi Airport.

PAIS is a focal point for the surrounding neighborhoods, offering a place for communitysocial events and learning opportunities. The school has grown rapidly from a single building in 2004 to its current structure, which includes two buildings, two football pitches, two covered gymnasium courts, and two covered swimming pools.

PAIS currently offers classes from kindergarten to grade twelve. PAIS draws students from across Bangkok. The PAIS student population reflects Bangkok’s multi-ethnic, multi-cultural diversity.

PAIS students represent more than 41 different nations of origin.