ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)เปิดสอน

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยจัดการเรียนการสอนให้ผูเรียนได้ตระหนักถึงความสามารถพิเศษของตน

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษตามทฤษฎีพหุปัญญา 14 วิชาสาขาเอก

-ศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยศาสตร์กายภาพ

-หลักสูตรนานาชาติ

 

อนุบาลบูรณะศึกษา ประชาอุทิศ 17

โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ 
เป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน 
โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สาธิตพัฒนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร