ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

วิภารัตน์

โรงเรียนวิภารัตน์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา ทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอันดีงามให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า เสริมความพร้อม น้อมจริยธรรม นำสู่การพัฒนา

“Shaping Heart Developing Mind Preparing Future”

 

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้การจัดการศึกษา English Program

 

คิดดี้เนอสเซอรี่   

 

ก้าวแรกสู่โลกภายนอกของเด็กน้อยวัยเตรียมอนุบาล (1 - 3 ปี)

พรั่งพร้อมด้วย กิจกรรมนานาชนิด ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรพัฒนาความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการปรับให้เหมาะกับวัยและความสนใจของน้องน้อยๆ โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 26 ปี

ของคณะครูและผู้บริหารที่มีวุฒิความรู้ความสามารถ ด้านปฐมวัย

อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ และให้คำแนะนำเรื่องยา โดยเภสัชกรปริญญา (เกียรตินิยม)

 

อนุบาลแสงอรุณธนบุรี

โรงเรียนแสงอรุณธนบุรี พัฒนาบุตรหลานของท่าน ด้วยความรัก และความเข้าใจ

ปัญจทรัพย์ มีนบุรี

"บริหารจัดการศึกษาดี คุณภาพเด่น

เน้นคุณค่าวัฒนธรรมองค์การ

สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร

ชุมชนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า"

 

ราชพฤกษ์เนอร์เซอรี่

สถานรับเลี้ยงเด็ก "ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่" เรามุ่งพัฒนาเด็ก ตามวัยของเด็ก ทั้งด้าน IQ (พัฒนาด้านสติปัญญา) และ EQ (พัฒนาด้านอารมณ์) ในวัยแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างฐานทั้ง 2 ด้าน และเน้นด้านโภชนาการเป็นหลักสำคัญ พร้อมเสริมสร้างจริยธรรม ในสังคมของเด็ก ตามวัย และศักยภาพตามช่วงอายุ

ซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรักและรับใช้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กัลยวิทย์
รอการบันทึก