ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลอิ่มเอม

โรงเรียนผลิตนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มศักยภาพอย่างสมดุล มีรากฐานที่ดีในการเรียนรู้ขั้นสูง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมุ่งเน้นนักเรียนทุกคน ให้ใช้ความสามารถในการแสดงออก เช่นการสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน

 

นานาชาตินครพายัพ(Nakornpayap International School)

 

Nakornpayap International School (NIS) is a small, private proprietary school in Chiang Mai, Thailand. The school offers classes from Day Care through Grade 12, and is in its 19th year of operation. NIS serves the expatriate community of multiple countries as well as Thai nationals. The school, with an enrollment of 420 students, has a diverse student body with approximately 31 nationalities or combinations of nationalities represented. The top four groups represented are Thai, Korean, Thai/US, US, and British/Thai. NIS has been fully accredited by WASC since 2001, accredited by the Association of Indian Universities since 2003, and is licensed by the Royal Thai Ministry of Education.

 

นานาชาติภาคตะวันออก(International School Eastern Seaboard)

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระบบครอบครัว  นั่นหมายถึง  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของ ครู  พนักงาน และผู้บริหาร   เรามีความเชื่อว่าการศึกษาของเด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้น  นักเรียน  ผู้ปกครอง และ โรงเรียน ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ทางโรงเรียนจึงเรียนเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียน  รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมครู-ผู้ปกครองซึ่งมีการประชุมในทุก ๆ ๒ เดือน  เพื่อทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรม ต่างๆภายในโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นให้ผู้ปกครองรับทราบ

นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์          (St. Stephen’s International School)
โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษจากองค์ต่างประเทศ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนฯ สามารถมีสิืทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
อนุบาลเกียรติขจร

โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา มีนายเกียรติขจร ชัยอมฤต เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กอายุ 1.6 – 3 ปี และชั้นอนุบาล 1-3 รับเด็กอายุ 3-6 ปี

เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้การจัดการศึกษา English Program

 

รังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา สร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน มีีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาอยู่โรงเรียน เช่น โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย โดยมีรปภ. ชายหญิง คอยดูแล มีสถานที่ออกกำลังกายอย่าง เหมาะสม จัดสวัสดิการอาหารเช้าให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้รับประทานมาจากบ้าน เพราะตระหนักดีว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด หากเด็กๆ หิว ก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง

อนุบาลกรแก้ว

กว่า   15 ปีของโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อย แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่กับการเป็นโรงเรียนแนว มอนเตสเซ่อรี่ อย่างไม่ย่อท้อ เพราะความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียนอย่าง อาจารย์คำแก้ว ไกรสรพงษ์

“สิ่งที่ประทับใจในมอนเตสเซอรี่คือการที่เราเห็นเด็กเรียนอย่างมีความสุข” อาจารย์คำแก้ว ไกรสรพงษ์ กล่าว

 

อนุบาลสายสุดา

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการส่งเสริมศักยภาพเป็นรายบุคคล มีร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

สายอักษร

การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดดำเนินกิจการเมื่อต้อนปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา มีการขยายห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน สระว่ายน้ำ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียน ปัจจุบันมีอาคารเรียนเป็นตึก 5 ชั้น 1 หลัง ตึก 4 ชั้น 1 หลัง โดยมีนางสมพร อ้นสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ