fact sheet

ชื่อสถานศึกษา:
พระหฤทัยนนทบุรี
สังกัดของโรงเรียน:
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
โรงเรียนในเครือ: โรงเรียนคาทอลิก
แนวการสอน:
- วิชาการ
ภาษาที่ใช้สอน:
- ไทย
- อังกฤษ
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมเสริม:
- ดนตรีไทย
- ศิลปะ
- ว่ายน้ำ
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาจีน
ค่าเทอม(ต่อปี):
ระดับที่เปิดสอน:
- อนุบาล
- ประถม
- มัธยมต้น
- มัธยมปลาย
ที่อยู่:
59/25
ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
11120
โทร: 02-9613617-8 ต่อ 309
มือถือ:
โทรสาร: 02-9613617-8 ต่อ 309
อีเมล์:
เว็บไซต์:
Facebook:
Twitter:
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 28
จำนวนห้อง: 98
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 3519
จำนวนคุณครู: 127

ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

Rating


0.00

หมายเหตุ
Rating นี้ ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการประเมิน ผู้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน แต่สามารถทำให้เราภาพ องค์รวมได้เท่านั้นเองจำนวนผู้เยี่ยมชม: 24336 คน
พระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ กล่าวคือ เป็นโรงเรียน "เครือพระหฤทัย" บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์พระหฤทัย ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ร่วมบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก ในเขตภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือรวมกว่า 30 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาล (2 ปี) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเหตุที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในอันที่จะสรรสร้างความแกร่งทางวิชาการ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เสริมศักยภาพด้วยจินตคณิตและให้นักเรียนได้มีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ประเภทเอกชนสหศึกษา เป็นโรงเรียนในเครือพระหฤทัยอันดับที่ 5 ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 28 ไร่ ในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนพระหฤทัยในวันนี้ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้เริ่มเป็นเจ้าของที่ดินย่านนี้มาตั้งแต่ราว 50 ปีก่อน แต่ในช่วงแรก คณะฯ ยังมิได้ดำเนินกิจกรรมอะไรที่เด่นชัด คงเป็นเพียงที่ดินรกร้างและปรับปรุงเป็นเพียงสวนผลไม้ที่มีเพียงกล้วย มะม่วง ซึ่งไม่ได้ให้ผลอะไรมากมาย ต่อมาคณะได้สร้างบ้านไม้เล็กๆ ขึ้น พอเป็นที่อยู่ของซิสเตอร์ และมีเรือนไม้สำหรับซิสเตอร์หรือผู้ฝึกหัดกลุ่มเล็กๆ มาเข้าเงียบหรือฟื้นฟูจิตใจในบรรยากาศของธรรมชาติที่สงบเงียบ

ในราวปี 2529-2530 คณะฯ ได้สร้างอารามขึ้นสำหรับเป็นที่อบรมผู้ฝึกหัดและเป็นที่ฟื้นฟูจิตใจบรรดาซิสเตอร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งดำเนินกิจการในด้านการอบรมผู้ฝึกหัด และฟื้นฟูชีวิตบรรดาซิสเตอร์อยู่ราว 8 ปี ก่อนสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในปี 2538 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2539

เหตุผลสำคัญของการตั้งโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี คือในขณะนั้น ย่านปากเกร็ดนี้ ไม่มีโรงเรียนคาทอลิกอยู่เลย จังหวัดนทบุรีขณะนั้น มีโรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยู่เพียงโรงเรียนเดียว และอยู่ในเขตบางบัวทอง รวมทั้งมีโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอยู่บ้างเล็กน้อย ในเขตบางใหญ่ และรังสิต

จึงเห็นชอบให้สร้างโรงเรียนของคณะเป็นโรงเรียนที่ 5 ขึ้นบนที่ดินแห่งนี้ เพื่อเป็นสถานศึกษาที่จะทำหน้าที่ทั้งให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชน ด้วยอุดมการณ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักธรรมทางศาสนา

ปรัชญาและการเรียนการสอน

ปรัชญาโรงเรียน

ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม

ความหมายของปรัชญา

ซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ

เมตตา       หมายถึง ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข

วิชา          หมายถึง ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน

เลิศ           หมายถึง ยอดยิ่ง หรือ ยอดเยี่ยม

รัก            หมายถึง ชอบอย่างผู้เพียบพร้อมด้วยความชื่นชมยินดี

เทิด           หมายถึง เชิดชู (ยกย่อง, ชมเชย)

คุณธรรม หมายถึงคุณธรรมความดี

วางพื้นฐานความเป็นสากลให้นักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ สร้างสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายด้วยนาฎศิลป์ ดนตรีไทย และกริยามารยาทที่งดงาม


 

หลักสูตร และ กิจกรรม

1. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอนเป็นภาษาไทย มีการแยกเป็นหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร คือ

1.1 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอนเป็นภาษาไทยปกติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา สำหรับอนุบาล เน้นการวางพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ผ่านกระบวนการเล่น และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีการวางพื้นฐานด้านวิชาการที่เหมาะสมกับวัย ด้วยกลักการเรียนผ่านการเล่นและเล่นเพื่อการเรียนรู้

ส่วนระดับประถม มัธยม เน้นความแกร่งทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักธรรมของศาสนาให้ทุกหลักสูตร โรงเรียนยังส่งเสริมความสามารถพิเศษด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ

1.2 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอนเป็นภาษาไทย แต่เสริมภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติแบบเข้มข้น ทั้งแบบ Intensive English Program- IP และแบบ Special Intensive English Program -SIP ทั้ง 2หลักสูตร มีเสริมภาษาจีนตั้งแต่ชั้น ป.4 และเรียนจินตคณิตในระดับชั้นประถม ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 3 แผนการเรียน คือ คณิต-วิทย์ คณิต-อังกฤษ และศิลป์ภาษา

2. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สอนเป็นภาษาอังกฤษ

(English Program EP) เป็นการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในวิชาหลัก ในทุกหลักสูตรโรงเรียนยังส่งเสริมความสามารถพิเศษด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิงในระดับชั้น

เตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

- เตรียมอนุบาล

อนุบาล 2 ปี เต็มหากมสัครในเทอม 1 และอายุ 2 ปี 6 ปี หากสมัครในเทอม 2

- อนุบาล

1. มีอายุ 3 ปี (นับไม่เกินเดือนสิงหาคมของปีที่จะเข้าเรียน

2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

3. มีพัฒนาการสมวัย ช่วยเหลือตนเองพื้นฐานได้

การขายใบสมัครนักเรียนใหม่จะเริ่มขายราวเดือนกันยายนของทุกปี สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกการเงิน ขอขอบพระคุณโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี


  หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน โพสต์ล่าสุด
กระทู้ปักหมุด สถาบันรับเลี้ยงเด็ก Nursery ในนนทบุรีมีที่ไหนบ้าง Administrator 0 8603 2012-10-04 14:28:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า กวดวิชา เสริมทักษะ ที่ไหนดีในจังหวัด นนทบุรี Administrator 1 7890 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า ภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน inter อินเตอร์ โรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษมีโรงเรียนไหนบ้าง ในจังหวัด นนทบุุรี เด่นๆ Administrator 1 13373 2012-10-04 14:27:23
โดย Administrator
กระทู้เก่า อนุบาล ในจังหวัดนนทบุรี ที่ไหนดีครับ Administrator 0 10147 2012-10-04 14:24:33
โดย Administrator
กระทู้เก่า โรงเรียนทางเลือก ในจังหวัด นนทบุรี มีบ้างไหม รบกวนผู้ปกครองบอกข้อมูลให้ทราบกันหน่อย Administrator 0 9827 2012-10-04 14:20:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า ค่าเทอมแต่ละโรงเรียนในจังหวัด นนทบุรี เป็นอย่างไรบ้าง Administrator 1 15066 2012-10-04 14:19:18
โดย Administrator
กระทู้เก่า มารีย์วิทยา บางบัวทอง โรงเรียนน่าเรียนไหม Administrator 1 9260 2012-10-04 14:15:11
โดย Administrator