fact sheet

ชื่อสถานศึกษา:
สากลศึกษา บางแค
สังกัดของโรงเรียน:
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
โรงเรียนในเครือ: โรงเรียนคาทอลิก
แนวการสอน:
- บูรณาการ
- วิชาการ
ภาษาที่ใช้สอน:
- ไทย
- อังกฤษ
กิจกรรมเสริม:
-
ค่าเทอม(ต่อปี): 10,001-15,000
ระดับที่เปิดสอน:
- Nusery
- อนุบาล
- ประถม
ที่อยู่:
90/1 หมู่ที่ 3 ซอย.สายทิพย์
ต.บางแคเหนือ
อ.เขตบางแค
จ.กรุงเทพมหานคร
10160
โทร: 02-4130986,02-4135698-99
มือถือ:
โทรสาร: 02-4133730
อีเมล์:
เว็บไซต์:
Facebook:
Twitter:
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 21
จำนวนห้อง: 9
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 288
จำนวนคุณครู: 14

ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

Rating


0.00

หมายเหตุ
Rating นี้ ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการประเมิน ผู้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน แต่สามารถทำให้เราภาพ องค์รวมได้เท่านั้นเองจำนวนผู้เยี่ยมชม: 2177 คน
สากลศึกษา บางแค
"สามัคคี มีระเบียบ รักซึ่งกันและกัน" ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความสุขในการทำงาน
ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสากลศึกษา บางแค มุ่งผลิตให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล้าแสดงออกและสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย กตัญญูกตเวที รู้หน้าที่ รักซึ่งกันและกัน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปรัชญาและการเรียนการสอน
“การเรียนดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม” ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านทักษะต่างๆ โดยพัฒนา IQ และ EQ ไปพร้อมกับการให้ความรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านกาย วาจา ใจ โดยเน้นให้ปฏิบัติกับตนเอง และผู้อื่นด้วยความรักและซื่อสัตย์ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตอย่างมีความสุข
หลักสูตร และ กิจกรรม
โรงเรียนสากลศึกษา บางแค จัดการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาเสริมความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ,ดนตรี, เทควันโด , ว่ายน้ำและ esl โดยใช้แผนการสอนที่เป็นกระบวนการปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น
ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ
โรงเรียนสากลศึกษา บางแค ให้ครูผู้สอนใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ แบบเตรียมความพร้อมและบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามวัยของเด็กเพื่อปลูกมีพื้นฐานที่ดีทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสากลศึกษาบางแค ได้จัดบริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ เช่น อาคารเรียนที่ปลอดภัยทันสมัย สระว่ายน้ำ บริการรับส่ง สถานที่พักผ่อน ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน จัดให้มีการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน โพสต์ล่าสุด
กระทู้เก่า แคมป์ปิดเทอมเดือนตุลาคม สนุกกับการเรียนรู้การจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ บนอาหารและงานประดิษฐ์ด้วย MindMap Heykidclub 0 1044 2015-09-17 09:20:47
โดย Heykidclub
กระทู้เก่า เรียนรู้การคิดแบบเป็นระบบ พร้อมถ่ายทอดจินตนาการผ่านศิลปะได้ที่ HEY!KID Heykidclub 0 1018 2015-08-31 09:42:06
โดย Heykidclub
กระทู้เก่า บริการรับส่งบุตรหลานของท่าน ระหว่างบ้าน-โรงเรียน พื้นที่ให้บริการปทุมธานี กรุงเทพฯและปริมณฑล อ.พ. 0 1148 2015-08-11 10:20:51
โดย อ.พ.
กระทู้เก่า ขับรถไม่สุภาพ(รถโรงเรียน...) varanya 0 2237 2014-11-21 19:08:12
โดย varanya
กระทู้เก่า ค่าเทอมโรงเรียนในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค เป็นอย่างไรบ้าง Administrator 1 11452 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า EP INTER อินเตอร์ สองภาษา โรงเรียนในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค โรงเรียนไหนดี Administrator 0 7589 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า Nursery สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค โรงเรียนไหนดี Administrator 0 6981 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า อนุบาลไหนดี ในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค โรงเรียนไหนดี Administrator 0 7182 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า กวดวิชา โรงเรียนเสริมทักษะ ในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค โรงเรียนไหนดี Administrator 1 6716 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า โรงเรียนทางเลือก ในเขต คลองสาน ธนบุรี จอมทอง ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค โรงเรียนไหนดี Administrator 0 6819 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator